Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Песна 4.

Мале ле, стара мале,
Гледай си, мале, чувай
Да си ти борна ни гасне
Дуръ да си йогань валишъ,
Дуръ да си йогань запалишъ.                            5
Малка са мома пременила
Пременила наредила,
На гора са, мале, качила,
На гора, мале, на Бела-та.
Де ми седи Коледа Бога                                   10
Коледа Бога пудъ дароту,
Златенъ си кютецъ утпрала
Утпрала си кютецъ утъ дару.
Сама гу, мале, носила,
Дуръ хи са веке дуделу;                                    15
Врала са мома приваркала
Чи си е сланце трепналу
Трепналу, мале, зайделу;
Та ми са мома чудила
Що да ми прави що да ми стори                    20
Чи са е Бога налютилъ.
Дойде хи Бела Змее
Бела Змее и форкната
Та хи дума приговори:
Моме ле девойче ле,                                        26
Що ми си, моме, седнала
Та ми са чудумъ чудишъ?
Када та майка пратила
Да си ми фъ гора идешъ
Фъ гора моме, пудъ дару,                              30
Де ми седналъ Коледа Бога,
Златенъ кютецъ да ютпреешъ,
Да си гу туришъ на йогнище.
Да си валишъ ясенъ йогань;
Чи ша дойде Коледа Бога                                 35
Да си седне на йогнище
На йогнище на трапеза.
«Е ти, Змею, луда гидие,
Думашъ ми, Змею, говоришъ,
Зеръ ти са йочи кiорави                                   40
Кiорави, Змею, слепави!
Майка ма фъ гора пратила
Фъ гора фъ Белита,
Де ми е Бога слезалъ
Слезалъ ми Бога пудъ дару;                           45
Златенъ самъ кютецъ ютпрела
Та гу самъ, Змею, носила,
Сега ми душе прималела
Прималела замалела
Та са чуде що да праве:                                     50
Да ни носе златенъ кютецъ,
Майка ми са разедила
Разедила налютила,
Люту ма майка клела
Клела ма-майка приклевала».                         55
Бела са Змее нажелилу
Нажелилу натажилу,
Златенъ си кютецъ нарамилъ,
Носилъ си кютецъ фафъ кащи
Та гу на йогнище сложилъ,                             60
Па си ми форкналъ побегналъ
Да си гу Бога ни види.
Вали ми, мале, йогань
Вали ми, мале, навали.
Какъ си е мома фафъ гора,                             65
Коледа ми Бога пудъ дару,
Дума хи Бога продумалъ:
Хаде си, моме, иди,
Чи си е веке на вечере,
Ясну ми сланце трепналу                                70
Трепналу сланце зайделу,
Да си вали ясенъ йогань
Да си готви Бадна вечере;
Чи си слевамъ на земе-та
На земе-та фафъ селу-ту                               75
Фафъ селу-ту и фафъ града».
Чула ми майка зачула
Та си йогань валила,
Лесна ми йогань полесна
Та си вечере зготвила,                                     80
Бадна ми вечере есни-та
Йоще ми трапеза ни слага.

 

назад