Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Песна 3.

Мале ле, старе мале,
Уста ти са, мале, позлатили,
Kоса ти са, мале, посребрила,
Чи на си, мале, пратила,
Чи ни си, мале, зарачела,                                    5
Ясна си борна запалила
Та си на фъ града пратила,
Да фодиме, мале, низъ града
Низъ града, мале, низъ кащи,
Да пееме, мале, да думаме:                              10
Вутре си е личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ-день.
Слелъ си е Бога на земе,
Лу да си трепне ясну сланце
Ду да си трепне да си зайде,                              15
Шедба ми са Бога шета
Утъ града фафъ града,
Утъ селу на селу,
Утъ каща на каща;
Кой си ми йогань валилъ,                                  20
Ясенъ ми йоганъ на йогнище,
"Кой си ми вечере готвилъ,
Ясна ми вечере бели пилци,
Седналъ му Бога на трапеза
Та си ми вечере вечере,                                       25
Пеева си, мале, пееме».
Малки са моми излели,
Ясна си борна златили
Та си на майка подали,
Па си е майка запалила,                                      30
Ясенъ си йогань валила;
Йоще си кютецъ ни турила,
Златенъ ми кютецъ позлатенъ,
Да си ми трае ду рану
у рану йоще ду зора:                                           35
Хаде си, мале, седни
Седни си, мале, на трапеза,
Чекай си, мале, на вечере
Дуръ да дойде Коледа Бога
Дуръ да дойде на трапеза                                  40
Да си седне да вечере.
 

         Секой единъ турелъ на йогнище-то единъ големъ кютукъ за да трая до утринь-та и навалели огань-тъ; кога-то валяли огань-тъ пеяли следоюща-та песна.


назад