Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Песна 2.

Мале, мале стара мале,
Излези, мале, подай са
Подай са, мале, на порти
На порти, мале на капии,
Вутре е, мале, личенъ-день                                5
Личенъ-день Коледовъ-день.
Стара Барита йогань валила,
Ясенъ е йогань еснити,
Бадна си вечере готвила,
Златна си трапеза сложила,                             10
На трапеза Бадна вечере;
Я си йоще ни седнала
Ни седнала да вечере
Да си чека Коледа бога;
Лу си запали ясна борна                                      15
Ясна борна ясенъ йогань,
Та си ни борна даде,
Та ни заракъ зараче:
Лу кой си йогань валилъ
Сега йогань да си гаси,                                       20
Да си пали ясенъ йогань,
Да си готви бадна вечере,
Хемъ да си йогань ни гасне.
Да си седне на йогнище,
Да си седне стару деду,                                     25
Да постигне златенъ кютецъ,
Ичь да ми кютецъ ни погасне
Чи ми седи Коледа бога
Седи ми на трапеза,
Вечере ми Бадна вечере;                                   30
Лу да си йогань погасне,
Налютилъ са Коледа бога
Налютилъ са разедилъ,
Ни привива златна тоега,
Фъ кащи му царни Юди                                   35
Царни Юди самувили
Та му хаиръ ни устаналъ;
Поле му са запустилу,
Съсъ поле ту и ниви те,
Пшеница му си ни родила,                               40
Ситници му упразнели;
Малки му деца заплакали
Заплакали завикали
Чи си леба ни едатъ,
Чиста леба чиста пита.                                   45
Чула ли си, мале?
Аку си, мале, ни чула,
Сега, мале, да чуешь:
Позлати си ясна борна
Та си пали ясенъ йогань,                                  50
Та си готви бадна вечере;
Баденъ вечеръ ми застигналъ,
Трепналу ми ясну сланце
Трепналу сланце зайделу,
Та са веке мрачилу,                                           55
Теманъ са мракъ спусналъ,
Теманъ е мракъ царанъ.
Па си ти, мале, думамъ:
Аку-си юнакъ ни пратила
Фафъ гора-та, мале, фъ пещере та               60
Да ти лови дребна лова
Дребна лова бели пилци,
Аку ти юнакъ пилци ни донесе
Да си готвишъ бели пилци
Да ги готвишъ да ги колешъ,                          65
Да ни си борна палила,
Да ни си йогань валила,
Чи ша дойде Коледа Бога,
Лу да седне на трапеза
Да си види вечере-та                                         70
Чи си, мале, ни готовила
Бели пилци Бадна вечере,
Налютилъ са разедилъ са
Та си вечере уставе;
Златна си чеше искарува                                 75
Златна чеше костевица
Та си фъ кащи парснува
Парснува си урина вода,
Фафъ каща ти царни Юди                               80
Царни Юди самувили,
Каща ти са запустила.


      Секоя мома излевела със борна, та запалела огань от оная борна, коя-то носили деветъ-техъ моми и пеели горна-та песна: моми-те са връщали въ къща-та на хоже-та, хънка та на кои то ги причекувала на порта-та и хми давала борна-та, а тие пеели следоюща-та песна.


назад