Make your own free website on Tripod.com
 


 
ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
 На день на Коледовъ-день деца-та коледували по къщи-те, а моми  ходейки съсъ техъ пеели следоящата песна:

     Песна 11.

     Потруди са Злата майка,
     Ой Коледе нашъ Коледе,
     Потруди са замочи са,
     Ой Коледе нашъ Коледе,
     Да си роди млада Бога,                                      5
     Ой ... (после секой стих повтаря се "Ой Коледе нашъ Коледе")
     Млада Бога и Коледа,
     Три дни майка са замочи,
     Па си Бога ни родила!
     Дуръ ми слезе утъ гора-та                             10
     Утъ гора-та на поле-ту,
     Дуръ ми флезе фафъ Харапска града,
     Фафъ сарае ни си флева -
     Чи хи са царе заканилъ,
     Лу да роди мажку дете                                    15
     Мажку дета млада Бога
     Ша гу сече залугъ пу залугъ.
     Чуди са Злата майка
     Де да иде да си роди.
     Хеле слезе свети Ангел,                                   20
     Та е фана за рока-та
     Уткара е фъ пещере-та
     Фъ пещере-та фъ камница-та.
     Сама си Злата майка,
     Та си родила млада Бога.                                  25
     Млада Бога и Коледа;
     Чудну ми дете нишенлие,
     На лику му ясну сланце,
     Фъ рока му златна книга,
     На книга ясни звезди-                                        30
     Златна са майка нажелилу
     Нажелилу натажилу
     Та ми заплака завика.
     Бога хи плачба чуе,
     Та си прати свети Ангела                                 35
     Да е пита да е праши
     Йоти ми майка плаче
     Плаче и вика.
     " Ой ми свети Ангеле,
     Вишну ма Бога прати,                                      40
     Прати ма тука долу
     Тука долу на земе-та,
     Да си роде млада Бога
     Млада Бога и Коледа;
     Да са шета пу земе-та                                      45
     Да утемне млади юнаци
     Млади юнаци, малки моми,
     На Бога гюнефъ сторили;
     Сега си Бога родихъ,
     На лику му ясну сланце,                                    50
     Фъ рока му златна книга
     Златна книга нишенлие-
     Сега вика и си плаче,
     Бога гу уставилъ!
     Йоще гу самъ ни повила,                                  55
     Студна самъ вода ни пила,
     Чиста самъ леба ни ела,
     Сама самъ самичка
     Сама самичка фъ пещере-та."
     Какъ си дума Злата майка,                             60
     Задали са трима царе
     Трима царе трима крале
     Та си флели фъ пещере-та,
     Селемъ си на майка дали,
     Че си Бога родила,                                             65
     Млада бога и Коледа.
     Седели ми трима царе
     Трима царе трима крале
     Седели ми фъ пещере-та,
     Йоще ми нищу ни видели                                 70
     Ни видели ни ми чули -
     Дуръ си флезе свети Ангелъ,
     Фъ пещере-та ясну сланце!
     Пещере ми доста чудна
     Доста чудна нишенлие;                                     75
     Свети Ангелъ златна тоега
     Удари си златенъ камень,
     Та си камень позлатилъ,
     Истекла ми студнавода,
     Станалъ ми златенъ кладенецъ.                    80
     Вода пие Злата майка,
     Вода пие млада Бога,
     Вода пие книга пее,
     Та си учи трима царе
     Трима царе трима крале:                                  85
     Вера хми фъ Златна книга.
     "Млада си Бога уверували
     Чи си слелъ утъ небе-ту
     Утъ небе-ту на земе-та
     Да утемне млади юнаци                                   90
     Млади юнаци, малки моми,
     Чи са на Бога гюнефъ сторили.
     Уторили трима царе
     Трима царе трима крале
     Уторили сандаци-те                                         95
     Сандаци-те ковчези-те,
     Искарали дребну злату
     Дребну злату, белу сребру
     Белу сребру, линска билька
     Линска билька росевита,                                  100
     Линска билька бела свеща.
     Та си фъ пещере запалили
     Да си гори, да си блеска.
     Млада си Бога дарба дарили
     Излели си утъ пещере                                      105
     Утишли ми въ харапска-та града
     Фъ харапска-та града фафъ сарае.
     Почуди се царна харапине
     Какъ са дошли трима царе
     Трима царе, трима крале,                                110
     Пита ги праши ги:
     "Хаде, вие, трима царе
     Трима царе трима крале
     Какъ сте дошли фъ мое граде,
     Йоще ми никой ни дойде,                                 115
     Никой ми фъ сарае ни флезалъ,
     Луди ли сте залудели
     Залудели полудели,
     Да ва сека залугъ пу залугъ."
     Те му думатъ говоретъ:                                 120
     Царю ле, харапска кралю,
     Ние сме от край земе
     Утъ край земе, утъ море-ту.
     Три години звезда изгрела,
     Ду сега звезда ни изгрела,                                125
     Ни сме трима царе
     Трима царе трима крале,
     Лу сме трима звезници
     Звезници и биларе,
     Та сме чудели                                                     130
     Що е звезда изгрела;
     Ясна сме книга видели
     Видели сме и сме пели,
     Чи са родилъ млада Бога
     Млада Бога и Коледа:                                       135
     Та сме дошли утъ край земе
      Утъ край земе утъ море-ту
     Та сме дошли фъ тое града
     Да му на Бога салемъ дадеме;
     Нийде гу сме ни намерили,                              140
     Намерихме гу въ пещере-та,
     Та му сме селемъ дали,
     Поклонъ му са сме поклонили,
     Та гу сме дарба дарили
     Дребну злату, белу сребру                               145
     Белу сребру, Линск билька,
     Линска билка росевита,
     Линска билька бела свеща,
     Бела сме свеща запалили
     Та си гори и си блеска.                                       150
     Сега са сме веке варнали,
     Та сме дошли мусефире
     Да ни гостишъ да на поишъ."
     Разеди са царна харапине
     Разеди са налюти са,                                         155
     Та си прати стара билетица
     Да ми фоди низъ града гулема
     Да ми сече малки деца,
     Да ги сече залугъ пу залугъ,
     Белким си намери млада Бога,                       160
     Млада Бога мажку дете,
     Да му сече руса глава.
     Фафъ града стара билетица
     Та ми сече малки деца,
     Сече ми ги залугъ пу залугъ,                          165
     Заклалъ ми е малу млогу
     Малу млогу три хиледи
     Три хиледи малки деца -
     Коледа си Бога форкналъ
     Форкналъ си на високу                                     170
     На високу на небе-ту
     Та ги намера ни намери -
     Малки деца сече залугъ пу залугъ
     Яхми душе форкнала
     Форкнала хми на небе-ту                                175
     На небе-ту при Бога.
     Па си ги Бога праща
     Та си слели на земе-та
     На земе-та и фафъ града-
     Сега веке коледуватъ,                                      180
     Коледна песна пеетъ:
     "Кой си на дарба дари,
     Подава му млада Бога
     Подава му златна книга
     Златна книга нишенлие,                                  185
     Та си нему верува,
     Верува гу селемъ дава,
     Поклонъ му са клане.
     Слези ни, царю, слези
     Слези, царю, на дори,                                        190
     Та си на дарба дари,
     Дарба ни дари три алтана:
     Парва алтана Вишну Бога,
     Втора алтана Коледа Бога,
     Трета алтана Бела Бога;                                 195
     Аку си на дарба даришъ,
     Фъ сарае ти Коледа Бога,
     Седналъ ти на трапеза
     Та си вечере вечере;
     Подава ти злана книга                                      200
     Та си пее ясна песна
     Да си на Бога верувашъ,
     Да му гюнефъ ни чинишъ,
     Да ни са веке лютилъ."
     Утъ тога му песна устанала,                        205
     Та се пее фъ наше селу
     Фъ наше селу и фафъ града,
     Ой Коледе нашъ Коледе.
 
 
 назад