Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

 
Предъ да излезе зорница-та утивали моми-те въ къщата  на хоже-та та го пременували и пеели следоюща-та песна:

Песна 10.

Собрали са ясни звезди
Собрали са фафъ сарае,
Собралъ ги Вишну Бога,
 Та хми дума и говори:
«Ой ми вие ясни звезди                                     5
Ясни звезди зоренити,
Вутре си е личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ-день.
Коледа е Бога на земе-та
На земе-та фафъ гора-та,                               10
Три дни ми пудъ дару седи
Пудъ даро-ту на чешма-та,
На чешма та на белъ кладнецъ.
Идите му, звезди, фафъ сарае
Та гу, звезди, премените                                  15
Премените наредите,
Златна му дреха метните,
Златенъ му чимбилъ турите;
Какъ си седи пудъ даро-ту,
Да изгрее ясна зора,                                           20
Ясна зора ясна звезда,
Съсъ зора личенъ му день
Личенъ му день Коледовъ-день,
Да си дигне десна рока
Десна рока ду небе-ту,                                      25
Да си мене пофали.
На звезда самъ зарачелъ,
Зарачелъ порачелъ,
Да ни чуе Снегина Бога,
Лу да грейне на небе-ту                                    30
Да си е лету пролету,
Да ни му са Коледа нажелилу
Нажелилу натажилу,
На земе си веке ни слева.»
Чули ми ясни звезди,                                         35
Флели ми фафъ сарае,
Де ми седналъ Коледа Бога
Та ми са чудумъ чуди,
Де да иде що да прави
Що да прави що да стори.                                  40
Пременили гу ясни звезди,
Ясни звезди ясни зорити,
Пременили гу наредили,
Златна му дреха метнали,
Турили му златенъ чимбилъ.                          45
Та ми слелъ фафъ гора-та,
Та ми седналъ пудъ дароту
Пудъ даро-ту ду чешма-та,
Ду чешма-та ду белъ кладнецъ.
Та си виде ясна зора                                           50
Ясна зора ясна звезда,
Подигна си десна рока
Десна рока на небе-ту,
Пофали си Вишну Бога.
Премени са, царю, нареди са,                           55
Какъ са Коледа пременилъ,
Та си седни на чердака,
Да си видишь ясна зора
Ясна зора ясна звезда,
Дуръ да ми изгрее ясну сланце                        60
Съсъ сланце личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ-день—
Да излезатъ малки деца
Да излезатъ на Коледу,
Да си пеетъ Коледна песна,                              65
Фафъ сарае да ти дойдатъ,
Да ги, царю, дарба даришъ,
Да ги даришъ златни дукати
Златни дукати нишенлии:
Парва дуката Вишну Бога,                               70
Втора дуката Коледа Бога,
Трета дуката Бела Бога.
 
 
 назад