Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ.

Песна 1.

Излела ми стара майка
Излела ми утъ сарае,
Фъ десна хи рока ясна борница
Ясна борница ясенъ огънь,
Фъ лева хи рока бела книга                             5
Бела книга царну писму,
Рукнала са подрукнала,
Гласумъ рука песна пее
Песна пее бела книга
Бела книга царну писму:                                  10
"Бре юнаци луди гидии,
Вутре си е Баденъ вечерь.
Дуръ даизгрее ясну сланц
Съсъ сланце личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ-день.                           15
Коледа Бога на земе-та,
Златна си тоега носи,
Та са шета пу земе та
Утъ града фъфъ града,
Утъ селу на селу,                                                20
Утъ каща на каща,
Дуръ да ми са сланце изгрее
Сита си земе прошеталъ
Па са качилъ фъ Бела гора,
Седналъ си пудъ даро-ту,                                  25
Пудъ даро-ту на белъ кладенецъ,
Та си сииръ чини.
Кой му юнакъ курбанъ коле,
Кой му лови дребна лова
Дребна лова бели пилци,                                   30
Та ги на майка носи
Да ги готви бадна вечере,
Да си гости старъ бабайку
Старъ бабайку на трапеза;
Па си Коледа слева                                             35
Та са шета пу земе та
Утъ града фъфъ града,
Утъ селу на селу,
Утъ каща на каща;
Седнува си на трапеза,                                      40
Привива си златна тоега
Та си гони царни Юди
Царни Юди самувили;
Кой му юнакъ курбанъ ни коле,
Кой му юнакъ ни лови дребна лова                45
Дребна бели пилци
Та си на майка ни носи
Да си готви Бадна вечере,
Ни седнува на трапеза,
Ни превива златна тоега                                    50
Да си гони царни Юди
Царни Юди самувили;
Фъ пазуфи му златна чеше
Златна чеше костевица,
Фафъ чеше урина вода                                       55
Та си фъ кащи парснува,
Та му фъ кащи нищу хаиръ,
Фъ кащи му хаиръ ни устаналъ".
Какъ излела стара майка
Та си пее и си дума,                                             60
Юнаци хи са смехъ насмели:
Ти си на, мале, лажешъ!
Какъ да слезе Коледа Бога
Дуръ да изгрее ясну сланце
Да прошета сита земе,                                        65
Да са шета утъ града фъ града,
Утъ селу на селу,
Утъ каща на каща,
Пиле да е па ни форка
Па ни форка и ни лета                                          70
Дилкимъ земе да исфоди:
Кажи ни, мале, кажи
Йоти на, мале, лажещъ,
Йоти на, мале, мамишъ:
Зеръ ти са сме веке дудели                                 75
Та си наетъ сторила
Да на пратишъ фафъ гора та
Да си ловим' дребна лова
Дребна лова бели пилци,
Че ги пасе Бела Змее                                           80
Бела Змее и форката,
Да на види фафъ гора-та
Че си ловим' дребна лова
Дребна лова бели пилци,
Разедилъ са налютилъ,                                        85
Изкаралъ си люта срела
Та на съсъ срела усрелилъ
Йоще млади сме загинали,
Йоще млади ни године
Негодени ниженени."                                            90
Стара майка вели ютговори,
Хаде, вие, ни ва маме
Ни ва маме ни ва лага.
Яхналъ си коне лестувица
Лестувица коне шестокрилца                             95
Та си форка кату пиле
Кату пиле на високу
На високу на широку
На широку и на длегу,
Дур да кимнешъ съ йоку                                    100
Прошеталъ си сите земе
Утъ край земе ду край земе,
Утъ край море ду край море"
Па ви юнаци думамъ:
Кой си иде фафъ гората та                                105
Да си лови дребна лова
Дребна лова бели пилци,
Коледа му Бога на трпеза,
Привилъ си златна тоега
Та си гони царни Юди                                         110
Царни Юди самувили,
Кой му курбанъ не коле,
Не му лови дребна лова
Дребна лова бели пилци
Та си на майка ни носи                                      115
Да си готви Бадна вечере,
Ни седнува на трапеза,
Ни превива златна тоега
Та ни гони царни Юди
Царни Юди самувили;                                         120
Фъ пазуфи му златна чеше
Златна чеше костевица,
Фафъ чеше урина вода
Та му фъ кащи парснува,
Ни му фъ кащи  хаиръ,                                        125
Фъ кащи му хаиръ ни устаналъ".
Чули ми млади юнаци.
Тенкахми пушка на раму ту,
Тенка хми срела фафъ рака та
Та ми гора утишли                                                130
Та си ловетъ дребна лова
Дребна лова бели пилци.
Дуръ излезе Бела Змее
Бела Змее и форката,
Налюти са разеди са,                                          135
Искара си люта срела,
Фтегна срела да ги срела,
Йоще срела ни си фарлилъ
Зададе са Юда самувила
Та му вели ютговори,                                           140
Е ти, братку, Бела Змее
Бела Змее и форката,
Що са, братку, лютишъ
Та си срела искаралъ
Да усрелишъ млади юнаци;                               145
Ни са съсъ воле дошли,
Я ги пратила стара майка.
Вутре си е личенъ-день
Личенъ-день Коледовъ-день,
Та си ловетъ дребна лова                                   150
Дребна лова бели пилци
Да си готви Бадна вечере;
Да си сложи златна трапеза.
Да си седне на трапеза,
И да чека Коледа Бога                                         155
Да си седне на трапеза
Да вечере Бадна вечере;
Да превие златна тоега
Да прогони царни Юди
Царни Юди самувили                                          160
Да ни му са фъ кащи за неволе.
Какъ хми думала стара майка
Думала говорила,
Юнаци са уплашили
Та ми фъ гора ни идатъ                                       165
Да ни си ги усрелишъ.
Па ги майка поканила.
Хаде си, братку, трагни са,
Флези, братку, фъ пещере та,
Да си юнаци лова ловетъ                                    170
Дребна лова бели пилци,
Да са варнатъ ду вечере
Чи ги майка чека;
Да ни идатъ йоще малу,
Налютил са Коледа Бога                                     175
Налютилъ са разедилъ,
Ни седнува на трапеза
Та ми вечере ни вечере;
Ни превива златна тоега
Та ни гони царни Юди                                         180
Царни Юди самувили;
Я му фъ пазуфи му златна чеше
Златна чеше костевица,
Фъ чеше урина вода
Та му фъ кащи парснува                                    185
Ни му е въ кащи хаиръ,
Ичъ му хаиръ ни устаналъ."
Бела Змее вели ютговори:
Сестру, сестру Юда самувила,
Да си ида фъ пещере та                                     190
Уставемъ си бели пилци
Та си форкатъ на високу
На високу фафъ гора та
Та са криетъ фъ каменет те,
Юнаци ги ни ловетъ,                                            195
Три дни йоще да седетъ
Дребна лова ни наловили-
Та хми са Бога налютилъ
Налютилъ разедилъ
Ичъ хми хаиръ ни устаналъ;                              200
Я ти са мольба моле
Да ми чекатъ юнаци те
Да ми чекатъйощи малу
Йоще малу ду полунъ-день,
Дуръ да форкнатъ бели пилци                          205
Да си дойдатъ фъ пещере та
Да си пасатъ фафъ ливаде;
Язъ си фарлемъ тоега та
Та ги съсъ тоега мае
Да ни форкатъ на високу,                                  210
Ни ги ловетъ съ тенка пушка,
Ни ги ловетъ съ люта срела
Я си ги съ рока фащатъ
Живи ги носетъ на стара майка;
Стара ги майка коле,                                          215
Готви ги Бадна вечере.
Коледа Бога на трпеза,
Привива си златна тоега
Та си гони царни Юди
Царни Юди самувили,                                        220
Та си бегатъ фафъ гора та."
Рукна се Юда подрукна
На юнаци дума и говори:
Е, ми вие млади юнаци,
Я ми постойте почакайте                                   225
Йоще малу ду полунъ-день,
Дуръ да трепне ясну сланце,
Дуъ да флезе Бела Змее
Бела Змее и форкната
Да си флезе фъ пещере та,                               230
Фаркнали си бели пилци
Фаркнали си фъ пещере та
Та си пасатъ на ливаде;
Какъ си пасатъ бели пилци
Ни ги ловите съ тенка пушка                              235
Съ тенка пушка съ люта срела,
Я си ги съ рока фащате,
На майка ги живи носите,
Та си ги курбанъ коле
Курбанъ коле вечере готви,                               240
Та си слага златна трапеза,
Дуръ да дойде Коледа Бога
Да вечере Бадна вечере;
Да привие златна тоега
Да прогони царни Юди                                        245
Царни Юди самувили."
Какъ хми дума Юда самувила
Юнаци ми каилъ станали
Та ми пудъ дару седнали,
Чекали ми ду полунъ-день;                                250
Дуръ си трепна ясну сланце,
Та си флезе Бела Змее
Бела Змее и форкната.
Лу си флезе фъ пещере та,
Искара си златна свирка                                   255
Та ми съсъ свирка свирна,
Та ми пилци зафаркали
Фаркнали ми фъ пещере та,
Та ми пасли фафъ ливаде
Фафъ ливаде фафъ бехчету                             260
Излезе ми Беле Змее
Беле Змее и форкната
Та си фарли тоега та,
Йоще си тоега ни фарлилъ
Умали са бели пилци,                                          265
Ни ми пасатъ ни ми форкатъ.
Та ги фащатъ млади юнаци,
Секи юнакъ деветъ пилци;
Секи си на майка носи:
Живи са пилци проживили,                                270
Съсъ пушка ги хи ловили,
Съсъ срела ги не срелали,
Та ги майка курбанъ коле
Курбанъ коле бели пилци,
Па си готви Бадна вечере.                                 275
Та си слага трапеза та
Я си на трапеза хи седнува,
Лу запале ясна борна
Ясна борна ясенъ йогань
Та са шета низъ града гулема.                         280
 

        Единъ день предъ Коледовъ-день секой единъ ходилъ фъ гора-та, та зафащалъ по едно две пиле-та лу какви-то и да били, и ги отнеселъ дома си, та ги готвили съсъ Кукошки или овни за Баденъ вечерь; жена-та на хоже-та срукувала деветъ моми, на кои-то давала по една запалена борна, кои-то огань нарицали  "Б л е с а в ъ    о г а н ь"   и Тие ходили по село то съсъ борна та и пеели следоюща-та песна.


назад