Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ КОЛЧУВЪ-ДЕНЬ


 
              Друга песна испевана вечерта.
 
 

Песна 4.

Летнала Юда прилетнала,
Летнала Юда Самувила,
Летнала си утъ небе-ту;
Чи си е Бога пратилъ,
Пратилъ си е утъ сарае,                        5
Та ни съсъ Юда заръчелъ,
Заръчелъ ни поръчелъ:
Ега си е личенъ-день,
Личенъ-день Колчувъ-день,
Да си фалим' Колчу юнакъ;                 10
Да му колем' курбане-те,
Курбане-те перка риба,
Да си гостим' юнаци-те
Юнаци-те и моми-те;
Я съсъ Колчу да си фалим',                 15
Да си' фалим' Хина крале;
Да му курбанъ колем';
Чи на научилъ: на море-ту
Да пливаме да фодиме.
Закаралъ на утъ Край-земе,                20
Дукаралъ на на поле-ту,
Що си билу запустену;
Та сме поле заселили
Заселили, приселили.
Хуй, хуй, Хина кралю,                               25
Фала ти на земе-та!
Ясна ти душе на небе-ту!
 

Колчу: билъ юнакъ синъ на Бога, кой-то слезалъ на земя-та, и научилъ человеци-те да праветъ ку раби и да ходетъ по море-то.
Хина: билъ нашь царь отъ Крайна-та земя, кой то първъ пъть зафаналъ да ходи по море-то, и отъ него после са научили человеци-те да праветъ кураби.
Бречина: крайо-тъ на море-то.
Перка: риба голема въ море-то.
Сланито: много големо.
Финисево: било дърво много яко, отъ кое-то правили курабе-те: такво дърво нема тука.
Ковчече: съндъче.
 
 
 


назад