Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ КОЛЧУВЪ-ДЕНЬ


 
              Дуръ да налови риба старий-тъ и дуръ да са върнатъ въ село-то моми-те пеяли горня-та песна; кога-то утивали въ село-то жени-те зготвювали риба-та въ една къща; секой единъ си готвилъ дома си риба, но пакъ имали хадетъ първо секой единъ утивалъ въ къща-та гдето са готвила риба-та, коя то фащалъ кметъ-тъ, и като ялъ отъ нея малко колко за накусъ, утивалъ дома си, та срукувалъ отъ комшии-те и са гощавалъ; една мома утивала по комшии-те та срукувала като пеяла следоюща-та песна:
 
 

Песна 2.

Е, ми вие мили брате
Мили брате мили сесри!
Вие сте йоще ни чули
Ни сте чули ни видели?
Днесъ си е личенъ-день                         5
Личенъ-день Колчувъ-день.
Слезе Колчу утъ небе-ту
Утъ небе-ту утъ сарае,
Слезе Колчу фъ наше града.
Закара си Хина царе,                             10
Закара гу низъ поле-ту
Та гу кара на море-ту,
Та му дума и говори:
Царю, царю, Хина кралю,
Какъ си, царю, фафъ сарае,                 15
Ни знаешъ ли, царю,
Ни знаешъ ли ни си чулъ?
Вутре ми е личенъ-день
Личенъ-день Колчувъ-день,
Та ми са си, царю, заклевалъ               20
Заклевалъ приклевалъ,
Чи си ми курбанъ колешъ,
Курбанъ колешъ перка риба,
Та си гостишъ юнаци-те
Юнаци-те и моми-те:                                25
Сега ми, царю, седишъ
Та са чудумъ чудишъ
Да идешъ ли на море-ту
Да идешъ ли да ни идешъ,
Аку ми са чудумъ чудишъ                      30
Курбанъ да ми ни колешъ,
Разедилъ са бабайку ми,
Бабайку ми Кураба Бога,
Разедилъ са налютилъ са,
Какъ си пливашъ на море-ту,                35
Праща си Юда Самувила
Юда Самувила Юда ветровита,
Та си дуе силанъ ветаръ
Силанъ ветаръ и фуртуни
Та ти са курабе удавилъ,                        40
Падналъ си фафъ море-ту,
Бела ти снага фафъ море-ту!
Хаде, царю, на море-ту
Да си ловишъ дребна лова
Дребна лова перка риба.                        45
Царе ми утиде на море-ту,
Та си флезе фафъ курабче,
Та гу кара Колчу юнакъ,
Налови си дребна лова
Дребна лова перка риба;                        50
Сега си е фафъ сарае
Та си курбанъ коле,
Та си гозба гости—
Та ма прати хабержийка
Да ва кане да ва рукамъ:                        55
Кой си фъ сарае ни дойде,
Да си плива на море-ту
Що си правилъ курабче-ту,
Дунала е Юда Самувила
Дунала е силанъ ветаръ                         60
Та си курабче подробила,
Та са курабче удавилу,
Падналъ си фафъ море-ту;
Кой си дойде фафъ сарае,
Кой- си седне на трапеза                        65
Да си гу царе гости,
Хаиръ има и утъ Бога
И утъ Бога утъ Кураба,
Чи си праща Колчу юнакъ,
Какъ си плива на море-ту,                     70
Какъ си плива съсъ курабче,
Разедила са Юда Самувила
Юда Самувила Юда ветровита,
Дунала си силанъ ветаръ
Силанъ ветаръ и фуртуни,                     75
Йоще са курабе ни удавилъ,
Йоще си фафъ море-ту ни падналъ,
Пристигналъ си Колчу юнакъ,
Спусналъ си десна рока
Та си курабче утемналъ.                          80
Ни са дави фафъ море-ту
Фафъ море-ту фафъ вода-та.
 
 
 
 
 
 


назад