Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ГРОЗДИНЪ-ДЕНЬ


 
 

Гроздицу ле Самудива,
При Бога ми седишъ,
При Бога на небе ту,
Та си флевашъ фафъ бахче-ту,
Та си берешъ белу грозде,                      5
На Рую си вину точишъ
Та гу служба служишъ
И му са мольба молишъ:
Боже ле, Рую Боже,
Изметъ ти, Боже, праве                          10
Сега малу три години,
Та ти бера белу грозде,
Та ти точе руйну вину
И та служба служе:
Сега ми изимъ давашъ                          15
Да си флеза фафъ бахче-ту,
Да искарамъ ду три лози?
Крали Марку фафъ сарае,
Ша ги носи долу на земе-та,
Фъ сарае си лозе сее;                            20
Та си бере белу грозде,
Та си прави руйну вину;
Ега бере белу грозде
Мене си курбанъ коле:
Ега бере на Гроздинъ -день                 25
Лоза му на глава-та,
Ега прави руйну вйну
Тебе си курбанъ коле,
Чеше му фафъ рока-та
И фафъ чеше руйну вину.                     30
Бога ти изимъ даде,
Та искара ду три лози,
Подаде ги на Крали Марку,
Донесе ги долу на земе-та,
Та ги сее фафъ сарае;                           35
Направилъ ти личенъ-день
Личенъ-день Гроздинъ-день,
Та ти курбанъ коле—
Пу земе-та белу грозде
Белу грозде руйну вину.                        40
Фальба та Гроздице фалиме!
Днесъ ти е личенъ-день,
Та ти курбанъ колеме;
Деветъ са моми на лозе-ту,
На глава си лоза повили,                      45
Та ти са мольба молетъ:
Да си спуснешъ десну крилу
Десну крилу на лозе-ту
Да гу бранишъ утъ неволе!
Ду година ти хору играеме                   50
И съсъ лоза на глава-та,
На лоза-та белу грозде:
Хуй, хуй, Гроздице,
Мольба ни чуешъ!
Спусна си десну крилу                            55
Присени си лозе-ту.
 
 

Рую: верували че той изнамерилъ вино-то, и му колели курбанъ като на Бога.
 
 


назад