Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ГЕРГЮНЪ-ДЕНЪ


 
 
           Песна коя-то испевали на Гергювь-денъ когато носили цветенъ лебъ.
 

Песна 1.

Малку дете изъ селу ходи,
Фъ рока му бела книга
Бела книга и калема
И калема мурекепа,
Де си има малка мома,                            5
Фъ къщи хи флева:
Излез' ми, моме, излези,
Писалъ та самъ на книга-та,
Та си ма дарба дарувашъ,
На раму ми хлуна меташъ,                   10
Утре си е личенъ-денъ
Личенъ-день Гергювъ денъ.
Фоди ми, моме, фъ гора,
Да си берешъ бели китки
Бели китки бели цвете,                         15
На Гиорги си кулакъ месишъ,
Фафъ кулакъ бели цвете
Та ми стоишъ на река-та,
Цветенъ кулакъ подавашъ.
Чи е Гиорги мощне юнакъ,                    20
Вутре ми излезалъ на река-та,
Излела му сура ламие,
Искаралъ си тешка буздугана
Посекалъ е залугъ пу залугъ,
Истекли са ду три реки:                          25
Първа река бела пшеница.
Втора река руйну вину,
Трета река пресну млеку.
Какъ видели малки моми,
Фанали му бърза-та коне,                     30
Та му глава накичили
Вели китки бели цвете.
 
 
 
 назад