Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЕНЮВЪ-ДЕНЬ


 

Проигралу ясну слънце
Проигралу на личенъ-день
На личенъ-день Енювъ-день,
И си вие тенка сабе
Позлатена посребрена.                          5
Слела му Злата Майка
Тука долу фафъ гора-та,
Та си бае ясни бильки
Ясни бильки лечевити,
Да ги бератъ Юди Самудиви;               10
Да си фодетъ пу земе-та
Пу земе та фъ сарае-те,
Да си лечетъ царюве-те,
Царюве-те кралюве-те,
Фальба Юди да си фалетъ,                  15
Чи ми седетъ фафъ гора-та
Та на Бога изметъ чинатъ -
Ясну сълнце майка брани,
Йоще си е проигралу
Привилу си тенка сабе.                           20
Под рукна са стара майка:
Чуйте Юди Самудиви,
Лу де да сте тука да сте,
Да берете ясни бильки
Ясни бильки лечевити,                          25
Днесъ ми е личенъ-день
Личенъ-день Енювъ-день,
На бильки самъ мощно баела:
Ясну ми слънце вода пърсна,
Жива вода утъ белъ кладнецъ,            30
Та си бильки напърсна.
Ког' си лечба лечите
И си става утъ потстеле,
Та си ва фальба фали,
И ви курбанъ коле                                    35
Сега малу деветъ крави.
Йоще му майка фафъ гора,
Задали са деветъ Юди
Деветъ Юди Самудиви
Съсъ хармина на роки-те                      40
Та си бератъ ясни бильки
Ясни бильки лечевити—
Та си фодетъ пу земе-та
Пу земе-та фъ сарае-те.
Боленъ царе фъ цариграда                 45
Сега малу три години.
Ка' са Юда научила
Чи е боленъ наше царе,
Мощне хи са дукривилу,
Подаде му ясна билька                         50
Ясна билька лечевита,
Та гу дигна утъ потстеле—
Курбанъ коле деветъ крави.
Юда му вели ютговори:
Що си намъ курбанъ колешъ                55
Та ни фалишъ Злата Майка!
Баела е ясни бильки;
И ни фалишъ ясну слънце,
Чи е пърсналъ жива вода
Жива вода утъ белъ кладнецъ,          60
Та са бильки лечевити.
 
 
 

Енювъ-день: билъ големъ день на наши-те дедове, защо тога слевали звезди-те по земя-та, и баели на бильки-те та ставали за лекъ; отъ тога е останало на онова день стари-те баби да бератъ бильки.
Бае: да хми пее нещо, съ кое то пение давала хми сила за лекуване.
Лечевити: лечни.
Жива вода: верували че тия била отъ небе-то, и който я пиелъ давала му животъ.
Хармина: значи кофнида.
 
 
 назад