Make your own free website on Tripod.com
 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ


              Едно время въ село-то, предъ сто години, кога-то наши-те дедове чували още харно стари-те хадете отъ дедове-те си, кога-то зафащали да сеетъ по Августа ръже-те, моми-те накичвали урало-то съсъ разни цвете, кое-то урало относели на едно место, каде-то са събирали селене-те, и каде-то старийтъ кмета колелъ курбанъ три крави за споменъ на онойзи, който изнамерилъ урало-то и научилъ человеци-те да уратъ и да сеетъ пшеница; кметъ-тъ колелъ курбанъ-тъ близо до урало-то, а моми-те пеели следоюща-та песна:
 
 

Песна 1.

Драве ле юначе ле,
Благна ти, Драве, майка
Що та е, Драве, родила
Родила та, Драве, дуила,
Та си ми, Драве, порасналъ.                  5
Юнакъ си веке надъ юнаци,
Та си ми фодишъ фафъ гора
Та си ми треви пасешъ!
Дуръ ти са веке дуделу,
Та си, Драве, заплакалъ                       10
Заплакалъ си, Драве, завикалъ:
Боже ле, мили Боже!
Що са самъ, Боже, родилъ?
Що ма си, Боже, юнакъ далъ
Да си ма фалетъ на земе?                   15
Я да си фоде фафъ гора
Трева, Боже, да си паса,
Па ми са душе ни сити!
Та ми са юнаци насмели,
Чи са фафъ гора баве                           20
Три дни си дома ни фоде,
Дома, Боже, при майка;
Стара ма майка клела
Клела ма, Боже, наговарела,
Чи е самъ, Боже, нисаидисалъ:          25
Земи ма, Боже, дигни ма
Дигни ма, Боже, на небе,
Фъ сарае ти, Боже, седе,
Та ти изметъ чинамъ.
Рече ми Драве ни утрече                      30
Та си е гора заечила
Заечила затрескала,
Чи си иде Юда Самувила
Та му дума и говори:
Драве ле юначе ле,                               35
Що си ми, Драве, плачешъ?
Що ми са тъжну тъжишъ?
Я си при майка иди,
Та хи са мольба моли,
Да ти шие бели дрехи                           40
Бели дрехи ду земе-та,
Та да та, Драве, премени;
Да та за рока фане,
Да та дукара фафъ гора
Фафъ гора, Драве, фафъ пещере,   45
Та да са рукне подрукне:
Боже ле, мили Боже!
Видишъ ли, Боже, гледашъ
Чи ми е Драве фафъ гора
Фафъ гора фафъ пещере?                 50
Мольба са, Боже, моле,
Да си пратишъ тое слуга
Тое слуга Лапа юнака
Лана юнака Грую войвода,
Да си гу фане за рока,                            55
Да гу дукара на набе
На небе, Боже, при тебе,
Та ти изметъ чини
Малу млогу деветъ години.
Аку си, Боже, каилъ, ставашъ,             60
Па гу при мене пращашъ,
Да ми са, Боже, годи,
Да ми са, Боже, жени.
Йоще си майка ни утрекла
Гръмналъ си Бога тресналъ,               65
Та ша ми дойде Лана юнакъ
Лана юнакъ Грую войвода;
Лу да та фане за рока,
Ша ми та кара на небе
На небе фафъ сарае,                           70
На Бога си изметъ чинишъ
Малу млогу деветъ години.
Та си та пита и праши,
Що да та, Драве, учи -
Да си ми слезешъ на земе,                   75
Да ми учишъ юнаци-те.
Ти му са, Драве, мольба молишъ,
Да ти йотключи бахче-ту,
Де си е Жива Юда
Жива Юда Самувила,                              80
Какъ си уре фафъ бахче-ту,
Какъ си уре и си сее,
И тебе, Драве да си учи,
Да та учи да та научи:
Какъ си слевашъ на земе-та,               85
Да си учишъ юнаци-те
Юнаци-те и моми-те,
Та ти е фала на земе.
Рече му Юда ни утрече
Слезе си, Драве, фафъ града             90
Фафъ града при майка,
Та си на майка думашъ
Думашъ, Драве, говоришъ:
Мале ле стара мале,
Какъ самъ, мале, фафъ гора,              95
Трева си мале, паса,
Та ми са, мале, дуделу—
Та самъ, мале, заплакалъ
Заплакалъ самъ завикалъ.
Дуръ си дойде Юда Самувила              100
Та ми вели ютговори:
Драве ле юначе ле,
Що си ми плачешъ и викашъ?
Хаде си иди при майка,
Та хи са мольба моли,                             105
Да си ти изимъ даде,
Да ти шие бели дрехи
Бели дрехи ду земе-та;
Да та кара фафъ гора-та
Фафъ гора-та пещере-та—                   110
Бога си праща Лана юнака,
Лана юнака Грую войвода,
Да та кара на небе-ту;
Та си та Бога учи
Да си урешъ фафъ бахче-ту,                115
Да си сеешъ бела пшеница.
Благна ти, Драве, майка,
Чи си е каилъ станала
Да та кара фъ пещере-та.                    120
 
 
 
 назад